yzc577亚洲城亚洲娱乐第一站python -mysqldb 查询和插入问题

( yzc577亚洲城亚洲娱乐第一站 )

1.系统环境:
python 2.7

2.在使用MySQLdb模块的时候发现:
db=MySQLdb.connecthost=“localhost”,user=“root”,passwd=“123456”,db=“student”,charset=”utf8″
cursor=db.cursor
sql=”select * from student”
cursor.executesql
results=cursor.fetchmany5
fi=open”/tmp/python-save”,wb
for i in results:

Str=i.__str__
fi.writeStr

fi.close

但是在获取的内容中出现
946936L, 1333L, uG-001-001B, u622909326808922712, u*xe7u0178xb3xe6u02dcu017dxe6xb5xb7, 141301594L, 0.0, 4800.0, u020000009669, Decimal1.00, 1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 100.0, datetime.datetime2016, 6, 20, 14, 41, 41, datetime.datetime2016, 6, 21, 10, 13, 4, 2762L, 0L, 0L, None, 1613258L, datetime.date2016, 7, 3, 1

有两个问题:

1.获取内容中的u*xe7u0178xb3xe6u02dcu017dxe6xb5xb7 为什么不显示中文,已经尝试了很多次,将编码该加的都加了,(encoding,python环境,数据库编码),有什么办法可以解决的吗?

2.想将上面的一条语句再次插入到原表中(在插入之前,原表中的原数据已经被删除,不会出现主键报错,不让插入该语句的情况)
直接插入上面的语句肯定是不行的(数据中存在字段的类型),有什么办法将上面的语句转换成可以直接插入的语句吗。(不要一个一个的赋值)

谢谢!

results:
946936L, 1333L, uG-001-001B, u622909326808922712, uxe7u0178xb3xe6u02dcu017dxe6xb5xb7, 141301594L, 0.0, 4800.0, u020000009669, Decimal1.00, 1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 100.0, datetime.datetime2016, 6, 20, 14, 41, 41, datetime.datetime2016, 6, 21, 10, 13, 4, 2762L, 0L, 0L, None, 1613258L, datetime.date2016, 7, 3, 1, 946938L, 1155L, uG-001-005, u966666323355759717, uxe5xbcxa0xe5xadxa6, 132001643L, 0.38, 2880.0, u020000020580, Decimal1.00, 1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 99.62, datetime.datetime2016, 6, 20, 15, 25, 38, datetime.datetime2016, 6, 21, 10, 13, 5, 2762L, 20212L, 2L, None, 1613272L, datetime.date2016, 7, 13, 1, 946940L, 1134L, uJ-002-012, u966666323504681316, uxe6x9du017dxe6u02dcxa5xe5x8du017d, 131300758L, 12.16, 6187.0, u020000020582, Decimal1.00, 1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3187.84, datetime.datetime2016, 6, 20, 15, 35, 26, datetime.datetime2016, 6, 21, 10, 13, 5, 2762L, 19937L, 2L, None, 1613276L, datetime.date2016, 7, 13, 1, 946942L, 1151L, uS-002-003, u622909326232874711, uxe5xadu2122xe6xb5xb7xe6xbax90, 131600574L, 11.32, 3278.0, u020000020583, Decimal1.00, 1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2968.68, datetime.datetime2016, 6, 20, 15, 38, 26, datetime.datetime2016, 6, 21, 10, 13, 5, 2762L, 20036L, 2L, None, 1613278L, datetime.date2016, 6, 26, 1, 946946L, 1353L, uG-001-001, u966666323782153913, u*xe5x8fxb6xe5u0153xa3xe6u2030x8d, 141801664L, 0.0, 7360.0, u020000020587, Decimal1.00, 1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 100.0, datetime.datetime2016, 6, 20, 16, 28, 24, datetime.datetime2016, 6, 21, 10, 13, 5, 2762L, 0L, 0L, None, 1613290L, datetime.date2016, 7, 2, 1

贴一下print results的输出结果。ps: 写入文件的时候没必要”wb”吧。

(看完/读完)这篇文章有何感想! yzc577亚洲城亚洲娱乐第一站的分享…

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注